×
Wednesday, November 29, 2023

‘Zgjedhjet ishin transparente’/ Holanda vlerëson qeverinë Rama: 6 kushtet janë përmbushur

June 7, 2021


Në datën 5 qershor, qeveria Hollandeze i ka dërguar një letër raport Komisionit ku del në konkluzionin se shumë prej kushteve që ka pasur Hollanda ndaj Shqipërisë janë plotësuar. Në gjithë këto vite, duhet thënë se është hera e parë që qeveria Hollandeze shprehet me nota pozitive për ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt BE.

Një kopje e raportit të qveerisë për kuvendin, që po publikohet nga Newsbomb. al hedh dritë mbi pikat konkrete dhe kushtet që ka pasur Hollanda për Shqipërinë. Po publikojmë pjesën e konkluzioneve përkatëse, ku çështje të tilla si Arbër Çekaj, Adriatik Llalla, Balili apo Ndroqi janë evidentuar më vete si suksese. Pjesë nga konkluzionet e Hollandës për Shqipërinë: Qeveria mbështet analizën e komisionit se zgjedhjet e 25 prillit ishin të qeta dhe transparente. Më e rëndësishme, opozita duhet të rikthehet në parlament. Qeveria konsideron se është e rëndësishme që cështjet e kri me ve zgjedhore të investigohen nga SPAK. Ndërkohë duhet të monitorohet edhe dalja e të dhënave personale të zgjedhësve përpara zgjedhjeve. Raporti I ODIHR për zgjedhjet nuk është publikuar akoma. Qeveria konsideron që është shumë e rëndësishme që rekomandimet e këtij raporti të përmbushen.

Kryeministri Rama ka deklaruar se do të jetë kryeministër i të gjithë shqiptarëve dhe ka kërkuar bashkëpunim dhe integrim në BE. Ndihma e BE për Shqipërinë është më e larta në rajon, sipas raportimeve të Komisionit. Kushti 1: Reformë elektorale në linjë me rekomandimet e ODIHR dhe sigurim të transparencës për partitë politike dhe manifestet elektorale. Qeveria mbështet konkluzionet e Komisionit se Shqipëria e ka përmbushur këtë kusht. Zgjedhjet e fundit u mbajtën sipas amendimeve elektorale dhe shkuan mirë. Qeveria konsideron se është e rëndësishme të ketë rregullime të qarta për financimin e partive politike dhe fushatave. Eshtë e rëndësishme që të mbahet një reform e gjerë për financimin e partive politike nga parlamenti I ri.

Kushti 2: Vazhdimi I implementimit të reformës në drejtësi, duke përfshirë funksionimin e Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë, duke marrë në konsideratë ekspertizën ndërkombëtare, duke përfshirë edhe opionionet e Komisionit të Venecias. Qeveria ndan mendimin e Komisionit se Shqipëria e ka përmbushur këtë kusht. Të dy edhe Gjykata Kushtetuese edhe Gjykata e Lartë e kanë kuorumin për të marrë në shqyrtim cështjet. Duhet të bëhet akoma punë në plotësimin e këtyre institucioneve. Opinioni I Komisionit të Venecias për Gjykatën Kushtetuese është marrë në konsideratë.

Kushti 3: Vendosja e strukturave speciale në lu ftë n kundër kor rupsionit dhe kri mit të organizuar Qeveria mbështet vendimin e Komisionit se ky kusht është plotësuar. SPAK dhe gjykatat e lidhura me të janë operacionale.

Kushti 4: Masa konkrete kundër kor rupsionit dhe k rim it të organizuar duke përfshirë bashkëpunimin me vendet e BE dhe nëpërmjet Planit të Veprimit me rekomandimet e Task Forcës. Qeveria vlerëson se ky kusht është përmbushur. SPAK ka marrë një sërë cështjesh në fushën e kri mit të organizuar. Psh, krimineli Arbër Cekaj është dë nuar me 14 vite b urg për trafikim ko ka ine. SPAK ka nxjerrë gjithashtu 23 arr este për tr afi kun e dr ogës në Skrapar duke përfshire edhe një shef policie dhe zyrtarë lokale. Spak ka hapur gjithashtu cështjet kundër gangove të Durrësit për v ra sj e të kryera në 2005 dhe konfiskoi asete të kr i min el ëve si Balili apo Ndroqi ashtu sikurse edhe për ish prokurorin Llalla. Ar rest imet e fundit dhe dorëheqja dhe gjykimi i një prokurori në Krujë që janë përfshirë në aktivitete kri mi anle dhe kor ruptive është një shembull I mirë në angazhimin e Shqipërisë në këtë drejtim. Qeveria është e kënaqur me hapat e ndërmarra nga Shqipëria për bashkëpunimin me policinë ndërkombëtare. Qeveria konfirmon se koperimi me qeverinë hollandeze është përmirësuar.

Ko rr upsioni mbetet një problem I madh dhe I shpërndarë dhe do të kërkojë vëmendje në vitet në vazhdim. Në këtë kontekst, është positive që SPAK është plotësisht në punë. Në raportin e fundit të GRECO thuhet se Shqipëria ka implementuar 9 nga 10 rekomandimet dhe Shqipëria është duke punuar me rekomandimin e fundit. Kjo tregon se Shqipëria po ecën në luftën kundër kor rupsionit. Në të njëjtën kohë, Shqipëria duhet të marrë hapa të mëtejshëm në ndërtimin e rekordeve investigative, të hetimit dhe dë ni mit të kri me ve në të gjitha nivelet. Vëmendje e vecantë duhet tu kushtohet kor rupsionit në nivele të larta, duke përfshirë edhe ndëshkimin e duhur. Në fushën e kr imit të organizuar ka përmirësim krahasuar me raportin e fundit. Dhe në kri met serioze janë adresuar më shumë cështje. Dhe njëherë shumë raste janë referuar në SPAK. Qeveria hollandeze vlerëson se është inkurajuese se 270 njerëz (zyrtare të mesëm dhe të lartë) janë dë nuar në shkallën e parë dhe 87 në mënyrë definitive. 73 raste janë hapur sërish për persona të nivelit të lartë, 11 akuza janë bërë.

Kushti 5: Adresimi I fenomenit të aplikimeve për azil dhe sigurimi I riatdhesimit Qeveria konfirmon se konkluzioni I Komisionit për rastet e riatdhesimit është përmirësuar. Policia shqiptare dhe lidhjet me policitë e vendeve të BE kanë luajtur një rol pozitiv. Gjithsesi qeveria mbetet e shqetësuar për migracionin e parregullt nga Shqipëria dhe në mënyrë të vecantë atyre që përpiqen të shkojnë në Britani përmes porteve hollandeze.

Kushti 6: Amendamentet për ligjin e medias në linjë me rekomandimet e Komisionit të Venecias

Si shumë partner ndërkombëtare, qeveria hollandeze ka qenë e shqetësuar për amendamentet e propozuara për ligjin e medias sa I përket shpifjes. Një opinion I Komisionit të Venecias njeh shqetësimet dhe ka bërë rekomandime. Ligji I prezantuar në parlament është jashtë tavolinës tashmë. Qeveria mendon se cdo amendim I legjislacionit në këtë fushë duhet të jetë në linjë me rekomandimet ndërkombëtare.

Eunews.alComments are closed.